საერთაშორისო სახლის დონეები

საერთაშორისო სახლი გთავაზობთ სწავლების 8 დონეს. თითოეულ დონეზე სწავლა გრძელდება 4 თვე და შედგება ორი 2 თვიანი კურსისაგან – A და B. ყოველი კურსის დამთავრებისას ჩატარდება ტესტირება. მისი შედეგების საფუძველზე მოხდება შემდგომ კურსზე ან დონეზე გადაყვანა ან გაიცემა სერთიფიკატი.

  • დაწყებით, Beginner, დონეზე სწავლის ხანგრძლივობა 2 თვეა.

საერთაშორისო სახლის დონეები:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Pre-Advanced
  • Advanced
  • Post-Advanced

თითოეულ დონეზე აკადემიური საათების რაოდენობაა 100, გარდა Beginner (50 საათი) და Post-Advanced (150 საათი) დონეებისა.  საბოლოო შეფასება წარმოებს ტესტირებისა და სწავლის პერიოდში მიღებული შეფასებების საფუძველზე.