საერთაშორისო სახლის დონეები

საერთაშორისო სახლი გთავაზობთ სწავლების 8 დონეს.  თითოეულ დონეზე კვირაში 2-ჯერ ინტენსივობით მეცადინეობის შემთხვევაში კურსი გრძელდება 6 თვეს, 3-ჯერ მეცადინეობის შემთხვევაში – 4 თვეს, ხოლო კვირაში 5-ჯერ მეცადინეობის შემთხვევაში – 5 კვირას და შედგება – A და B კურსისგან. ყოველი კურსის დამთავრებისას ჩატარდება ტესტირება. მისი შედეგების საფუძველზე მოხდება შემდგომ კურსზე ან დონეზე გადაყვანა ან გაიცემა სერთიფიკატი.

  • დაწყებით, Beginner, დონეზე სწავლის ხანგრძლივობა 2 თვეა.

საერთაშორისო სახლის დონეები:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Pre-Advanced
  • Advanced
  • Post-Advanced

თითოეულ დონეზე აკადემიური საათების რაოდენობაა 100, გარდა Beginner (50 საათი)  დონისა, ხოლო Intermediate, Advanced და Post-Advanced დონეები შედგება სამი ორთვიანი კურსისგან: A, B და C და აკადემიური საათების რაოდენობაა 150.  საბოლოო შეფასება წარმოებს ტესტირებისა და სწავლის პერიოდში მიღებული შეფასებების საფუძველზე.

 

level Chart 2020